Ilex Blue Baron 1g 5-1-2016 9-27-58 PM 2222×2966

Ilex meserveae 'Blue Baron'

  • Common Name:
  • Height:
  • Spread:
  • Type:
  • Zone: